Wat leert de Bijbel over het Joodse volk en Israël?

De natie Israël is uniek in de rol die God voor hen bestemd heeft.

Bij de schepping maakte God Adam, en later kwam Noach die de zondvloed overleefde. Uit Sem, het kind van Noach, kwam een ​​familie waaruit een man werd geboren genaamd Abram (Abraham). Hij werd door God geroepen om naar een vreemd land te reizen. God zei tegen hem: “In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden” (Genesis 12:3). Vanuit Abraham kwam Izak en daarna Jacob, die later “Israël” werd genoemd. Vanuit Jakob kwamen twaalf zonen, wier families de twaalf stammen werden die de natie Israël vormden.

Aan deze natie werd de openbaring van God, Zijn natuur, Zijn wetten en Zijn geschiedenis gegeven. Aan Israël werd de Bijbel toevertrouwd, en vanwege hen zijn alle naties van de aarde nu gezegend. Maar verreweg de grootste zegen die aan Israël werd toevertrouwd, was het voortbrengen van de Messias die zou sterven voor de zonden van de mensheid, om de mens te herstellen in de gemeenschap met God die Hij bij de zondeval verloor.

Tweeduizend jaar lang werden de kinderen van Abraham beschermd, afgezonderd van de natiën en onderwezen in de wegen van God. Vervolgens, in wat de Bijbel “de volheid des tijds” noemt, zond God Jezus van Nazareth naar het Joodse volk, die de Messias of “gezalfde” was – de Christus (zie Galaten 4:4).De boodschap van Zijn komst, Zijn dood en Zijn opstanding is het ware middel geweest waardoor alle naties van de wereld zijn gezegend.

Het volk van Israël is nog steeds kostbaar voor God. Het Oude Testament beloofde dat de natie Israël in de laatste tijden hersteld zou worden (zie Ezechiël 11:17). Deze profetie ging in 1948 in vervulling. Ook al werd Israël vernietigd en zijn volk verstrooid vanwege hun ongeloof, zei God dat Hij de natie zou herbouwen vlak voor het einde van de tijd. Op het hoogtepunt van de geschiedenis zullen de Israëli’s zich tot God wenden, en de natie zal opnieuw een centrum worden van Gods openbaring aan de hele mensheid (zie Zacharia 12:10). De wet zal uit Jeruzalem uitgaan en alle naties zullen naar Jeruzalem komen om de wet van de Heer te leren (zie Jesaja 2:2-3).

Op dat moment zullen de natuurlijke zonen van Abraham worden verhoogd, samen met degenen die door het geloof in Jezus Christus zonen van Abraham naar de Geest zijn geworden. Dus in de laatste dagen zullen de Joden en de kerk een geweldige heerlijkheid delen (zie Romeinen 11:25-26). De natie Israël als geheel, accepteerde Jezus niet toen Hij op aarde was. De apostel Paulus zei dat zelfs hun ongeloof een zegen voor de rest van de wereld werd, omdat ze tijdelijk van Gods redding waren afgesneden en de heidenen hun plaats innamen. Toen de Joden weigerden te geloven, werd de rest van ons een kans geboden. Maar wanneer ze tot het geloof terugkeren, zal dat gelijk staan ​​aan de opstanding van de doden (zie Romeinen 11:1-32).

Meer artikelen: